Bottentvätt & Båtvård

Ansvarsfull båtvård

På vårt område gäller våra regler kring hantering av båtbottnar oavsett vem som utför arbetet. Det handlar både om miljön och den personliga säkerheten.
Som verksamhetsutövare har vi det totala ansvaret för den verksamhet som bedrivs på vårt område, det är därför viktigt att du tar del av och följer våra regler och miljökrav.

Tack för att du hjälper oss att värna om miljön!

Tvätt av båt

För att begränsa miljöpåverkan när båtar tvättas har vi en avgränsad yta för arbetsmomentet.

Godkända bottenfärger och alternativ

Marinan får nu ta ansvar för giftfärgerna och föroreningar som de gett upphov till med föreläggande om åtgärdsplan för att förbättra miljön kring verksamheten.
Se till att använda biocidfri bottenfärg eller ha en omålad båtbotten och låta spola av båten eller skrubba själv under säsong. Man kan använda en skrovduk eller ultraljud, anlita en borsttvätt eller ta in båten i sötvatten några gånger/år.

TBT (Tributyltenn)

TBT är den giftigaste biociden som någonsin förekommit i båtbottenfärger och har en extrem påverkan på vattenlevande organismer. Om du inte vet om det finns TBT i gamla lager av bottenfärgen på din båt behöver du ta reda på det så du kan göra rätt åtgärd för att inte förorena miljön kring din båt. Även om TBT finns i gamla lager kan det läcka ut när båten spolas eller ligger i vattnet.
Enligt EU:s AFS-förordning från 1 januari 2008 råder totalt förbud mot TBT på båtbottnar. Detta är ännu inte tillämpat fullt ut men regelverket föreskriver detta redan idag.

Slipning och renskrapning av båtbotten är förbjudet!

Måste du ta bort bottenfärgen på din båt skall du vända dig till ett varv som har utrustning för detta då det kan finnas giftiga ämnen i den gamla bottenfärgen. Du är, enligt miljöbalken, personligen skyldig ta reda på vilka giftiga ämnen som kan finnas i din bottenfärg. Detta kan ske genom att ta ett skrapprov av färgen och skicka på analys. Det går också att använda sig av en XRF-scanner som ger utslag om det finns bland annat koppar, zink eller tenn. Finns det spår av tenn så ska du enligt miljöbalken utgå från ”försiktighetsprincipen” att det faktiskt finns TBT på båtbottnen.

Blästring är förbjudet!

För blästring av båtbotten råder totalförbud på vårt område. Detta då det vid blästring frigörs extremt små partiklar som är mycket svåra att fånga upp innan de sprids till närliggande omgivning. Behöver båten blästras ska det göras av speciellt utbildad personal med lokaler anpassat för ändamålet.

Målning av båtbotten och spärrfärger

Innan målning med en biocidfärg bör du ta del av säkerhetsdatabladet för den aktuella färgen och använda erforderlig skyddsutrustning. Du ska även täcka marken så att färgspill inte kan tränga ner.
En spärrfärg kan vara ett bra alternativ till att inte behöva slipa, skrapa eller blästra bort den gamla färgen utan kan direkt appliceras på den gamla bottenfärgen för att förhindra läckage av biocider. Observera dock att det i dagsläget inte finns garantier från tillverkarna att spärrfärgen hindrar exempelvis TBT att läcka igenom.

Farligt avfall

Har du rengjort eller målat med biocidbottenfärg så är resterna att klassa som farligt avfall och skall hanteras där efter. Allt farligt avfall skall tas med till en godkänd mottagare.

För att skydda miljön

Marken under båten skall täckas så att rester inte tränger ner i marken. Täckplaster ska försiktigt rullas ihop och förseglas i sopsäckar och skyddskläder och skyddsutrustning skall förseglas.

För att skydda hälsan

Använd alltid täckande klädsel. Skyddsglasögon enligt märkning SS-EN 166. Använd även andningsskydd/halvmask med partikelfilter, typ P3-filter.

Mvh/Slagsta Marina