Allmänna regler

Hamnkapten
 • Hamnkaptenen ansvarar för den dagliga driften och underhållet inom hela marinan.
 • Han är bemyndigad att ge tillstånd och ta beslut i alla avtalsfrågor.
 • Till honom kan du vända dig i alla på marinan förekommande problem eller frågeställningar.
 • Hamnkaptenen äger rätt att, på båtägarens risk och bekostnad, avlägsna båt eller egendom som inte flyttats eller avhämtats efter uppmaning.
 • Hamnkaptenen äger rätt att bortforsla båtar på ägarens risk och bekostnad för vilka avgift ej erlagts, upplagda utan tillstånd eller ej sjösatts enligt anvisning.
Båtägarens ansvar
 • Du har själv ansvar för din båt och din hyrda plats och vad som kan förorsakas av dig eller din båt på kajer, bryggor eller på marinans egendom.
 • Det åligger dig att ha dig och din båt betryggande försäkrad.
 • Motorbåt och segelbåt får endast förtöjas på för båttypen avsedd plats.
 • Din båtplats är personlig enligt avtal och får endast med hamnkaptenens skriftliga medgivande uthyras, utlånas eller överlåtas.
 • Alla båtar inom marinan skall vara försedda med gällande årsmärke.
 • Det åligger dig att ha din båt och båtplats i prydligt skick.
 • Det åligger dig att ha din båt under erfoderlig uppsikt samt kontrollera bojar, kättingar och förtöjningar. Alltid ryckdämpare mot bryggan. Inga metallfjädrar på bommar.
 • Det åligger dig att vid sjösättning och torrsättning visa behörig personal var lyftbanden skall placeras. Det är du som har ansvar för din båt.
 • Det åligger dig att underrätta ditt försäkringsbolag om skada uppstår i samband med sjösättning och torrsättning.
 • Båtägare har ansvar även för försåld båt intill dess båten har lämnat marinan eller hyresavtal eller andelsägarbevis har överlåtits till den nye ägaren.
 • Är man ny andelsägare eller hyresgäst så krävs att man har Förarintyg för fritidsbåt eller högre utbildning t ex Kustskepparintyg för att ha sin båt i sjön på Slagsta Marina. Mer om utbildning för Förarintyg går att hitta på nätet via bl a NBF och Svenska Båtunionen. Kurser finns också online på t ex Båtutbildning.se eller Navigationsskolan.
Obligatorisk försäkring
 • För att ha båt inom Marinan är det ett villkor att ägaren av båten har helförsäkring som skall innefatta bl a olycksfall, brand, haveri, sliprisk och part.
 • Marinan ansvarar ej för skador som drabbar person eller egendom som uppstår genom verksamheten inom området.
Jollar
 • Båt vars längd ej överstiger 3 m betraktas som jolle.
 • Jolle skall ha gällande årsmärke.
 • Jollar får inte förtöjas intill båt vid bryggplats eller på bryggan.
 • Vid vinterförvaring på land skall jolle placeras i för jolle avsedd ställning.
Sjösättning och torrsättning
 • Torrsättning och sjösättning bokar ni själva via hemsidan.
 • Sjösättning efter 31 maj är debiteringen högre.
 • Andra tider enligt överenskommelse med hamnkaptenen.
 • Vill du själv sjösätta din båt så går det bra efter överenskommelse med hamnkaptenen.
 • Torrsättning startar i september och pågår till och med sista oktober. Andra tider enligt överenskommelse med hamnkaptenen. Torrsättning efter 31 oktober är debiteringen högre.
 • Bockar eller vagga kan du hyra. Bokas samtidigt med torrsättningen.
 • Elförbrukning för vinterförtöjning sker enligt mätare.
Torrsättningsplats utomhus
 • Båtar får endast ställas upp på plats som anvisats av Hamnkaptenen.
 • Täckningen skall vara effektiv och prydlig och får inte skjuta utanför båten med mer än 20 cm på vardera sidan.
 • Täckningen får ej surras i stöttorna.
 • Torrsättningsplatsen skall kontinuerligt hållas snygg och prydlig.
 • Torrsättningsplatsen skall på sjösättningsdagen vara noga städad.
Torrsättningsplats i en av hallarna
 • Båtar får endast ställas upp på plats som anvisats av Hamnkaptenen.
 • Båtarna placeras med ett inbördes avstånd av 0,5 m.
 • Torrslipning och spolning med vatten i hallarna är ej tillåtet.
 • Uppställningsplatsen skall kontinuerligt hållas snygg och prydlig.
 • Uppställningsplatsen skall på sjösättningsdagen vara noga städad.
Pallningsmaterial
 • Pallningsmaterial skall vara så dimensionerat så att det även håller för snöbelastning.
 • Ansvarig personal har rätt att underkänna pallning och beordra rättelse eller beordra sjösättning.
 • Pallningsmaterial, vaggor m m buntas ihop och förvaras på anvisad plats. Materialet SKALL vara märkt med avtals-/kundnr.  Material som ej förvaras på Marinan skall vara bortforslat senast 1 vecka efter sjösättning. Båtägaren har ansvar för sitt material.
 • Tala med ansvarig personal om du av någon anledning behöver hjälp med ditt pallningsmaterial.
 • Ej omhändertaget, eller omärkt, material eldas upp eller forslas bort på båtägerens bekostnad.
Vatten
 • Vattenkranarna på planen och på bryggorna är sommarvattenledningar och således avstängda vid kall årstid.
Kajer
 • Bunkringskajen får användas vid av- och pålastning, dock maximalt en timme.
 • Till Marinan ej ansluten båt skall ägaren/föraren kunna uppvisa identitets- och identifikationshandlingar.
Mastkranskajen och masthuset
 • Mastkranskajen får endast användas vid av- och påmastning.
 • Mastkranen används på båtägarens egen risk och ansvar.
 • Masthuset är normalt låst, men är öppet de dagar då ordinarie sjösättning och torrsättning pågår. Andra tider enligt överenskommelse med
  hamnkaptenen.
 • För transport av master finns tillgång till mastvagnar.
Transportkärror
 • Uppställningsplatsen för transportkärrorna är vid bryggfästena sommartid. Det är bara att låna en kärra och ställa tillbaka den.
Avfallshantering
 • Hushållsavfall skall medtagas hem eller läggas i sopcontainers vid Röd hall.
 • Spillolja, färgrester och batterier skall lämnas i Miljöstationen vid Röd hall.
 • Förbjudet att ta med sig sopor, elskrot och annat från hemmet.
Svetsning och öppen eld
 • Svetsning och öppen eld kräver tillstånd av hamnkaptenen.
Båttrafik
 • Max hastighet inom marinan är 4 knop. Dock anpassas hastigheten så att ingen olägenhet, exempelvis svallvågor, uppstår för andra båtägare.
 • Segling i hamnen är förbjuden.
Fordonstrafik och parkering
 • Högsta hastighet 20 km/tim råder inom hela Marinan.
 • Generellt parkeringsförbud vid infart till bryggorna, framför torrsättningsramp sjösättnings- och torrsättningskajer.
 • I samband med sjösättning och torrsättning är biltrafik förbjuden inom hela Marinan.
 • Cykelåkning är förbjuden på mastkajen och bryggorna.
Fiske
 • Fiskeförbud råder inom hela Marinan.
Hundar
 • Hundar skall hållas kopplade inom Marinan. 
Force majeure
 • Båt ägaren informeras härmed om att hinder i nyttjanderätten av Marinans utrymmen och utrustningar, förändring av inbokade sjösättnings- eller torrupläggningsdagar kan inträffa.
 • Båtägaren fritar härmed Slagsta Marina AB från ersättningsskyldighet hänförbar till force majeure exempelvis materialfel, oväder, stöld d v s händelser utanför Marinans kontroll.

Mvh/Slagsta Marina